Skødshovedgård Grundejerforening Referat af generalforsamling i Skødshovedgård Grundejerforening lørdag den 28.8.2021 kl. 11.00 i det opstillede telt på stranden.

31.08.2021 Referat

1 Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Erik Bundesen, nr. 36. Erik blev valgt. Erik startede med at konstatere at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Dette blev taget til efterretning.

2 Bestyrelsens beretning for det forløbne år – til godkendelse Formanden forelagde bestyrelsens beretning. Beretningen er vedlagt referatet. Beretningen blev taget til efterretning.

3 Fremlæggelse af det reviderede regnskab 2020 – til godkendelse Kassereren fremlagde regnskabet. Regnskabet blev taget til efterretning.

4 Indkomne forslag Der var ingen indkomne forslag.

5 Budgetgodkendelse 2022 Kassereren fremlagde forslag til budget for 2022. Budgettet blev taget til efterretning.

6 Valg af 1 bestyrelsesmedlem –(2-årig periode) På valg er Vibeke Bundesen (36), (modtager ikke genvalg) Bestyrelsen foreslog: Peter Søndergaard (27) Peter Søndergaard blev valgt.

7 Valg af 2 suppleanter –(1-årig periode) På valg er Peter Johansen (26)- ønsker ikke genvalg og Henning Rasmussen (28) – villig til genvalg Henning Rasmussen (28) og Inger Nielsen(10) blev valgt.

8 Valg af revisor– (1-årig periode) På valg er Lars Steen Mikkelsen (15) – villig til genvalg Lars Steen Mikkelsen blev valgt.

9 Valg af revisorsuppleant – (1-årig periode) På valg er Søren Bank (34) – villig til genvalg Søren Bank blev valgt.

10 Valg af festudvalg – (1-årig periode) Nuværende festudvalg: Inge Thomsen (2C), Vibeke Bundesen (36), Nete Hornung (34) – alle er villige til genvalg Inge Thomsen, Vibeke Bundesen og Nete Hornung blev valgt.

11 Eventuelt Der er fortsat nogen, der kører for stærkt i vores område. Sæt farten ned!! Der blev opfordret til at bestyrelsen, når vi skal til at sortere affald, arbejder for at lave en fælles opsamlingsplads, så vi ikke alle skal have flere spande. Der blev stillet forslag om en badebro på tangen. Bestyrelsen tror dog ikkedet er muligt at etablere, dels skal den være meget lang, dels ændrer tangen sig fortsat meget fra år til år.

Bestyrelsen takkede Peter, for hans store indsats med at holde vores område rent og pænt.

Med venlig hilsen Pbv/ Vibeke Bundesen (sekretær)